วัตถุประสงค์ของศูนย์ HCEC

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการบริหารจัดการและดำเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในแต่ละจังหวัด

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพ

และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา