ที่มาของศูนย์ HCEC

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีแนวคิด

ในการตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ

ในการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเป็นศูนย์กลางในการทดสอบของทุกจังหวัด

โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษERIC เดิม โดยในระยะที่ 1 นี้กำหนดที่ตั้ง

ศูนย์ที่ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ