ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

ศูนย์โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ

วิสัยทัศน์ศูนย์ HCEC

" เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ "

HCEC News

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR


รายชื่อผู้เข้าอบรม DATA SCIENCE

ตารางการอบรม

อบรม DATA SCIENCE 18-19 ธันวาคม 2564